Fundusz alimentacyjny

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.


Dokumenty niezbędne do uzyskania ww świadczeń:

  • kopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu),
  • kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
  • odpowiednie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia o dochodach członków rodziny za rok poprzedzający okres zasiłkowy,
  • zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok poprzedzający okres zasiłkowy,
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu.

Druki wniosków i załączników do pobrania