Fundusz alimentacyjny

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 800 zł. Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać elektronicznie od:

  • 1 lipca 2020 roku (przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną, PUE ZUS)
  • od 1 sierpnia  2020 roku — jeśli składasz wniosek w Ośrodku (wnioski do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:
    https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

lub w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie, ul. Grunwaldzka 30.
 

Druki wniosków i załączników do pobrania
Zmiany w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego,
wyższe kryterium dochodowe z "zasadą złotówka za złotówkę"


Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (Dz.U. z 2020r. poz. 808) nastąpi zmiana w wysokości kryterium dochodowego tj. 900,00 zł na osobę miesięcznie oraz po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego osoby otrzymujące świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie utracą prawa do świadczeń ale otrzymają je w odpowiednio niższej wysokości przy zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę".
Zasada ta będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900,00 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadzeń z funduszu przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który ustalane jest prawo do tego świadczenia.

PRZYKŁAD:

  • dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie wyniósł: 1.000,00 zł
  • kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego, która powinna przysługiwać zgodnie z wyrokiem sądowym: 400,00 zł miesięcznie
  • kwota przekroczenia kryterium dochodowego: 1 000,00 zł - 900,00 zł = 100,00 zł
  • kwota świadczenia z funduszu przysługująca według wyroku 400,00 zł – 100,00 zł kwota przekroczenia kryterium dochodowego = 300,00 zł
  • kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznanego w systemie "złotówka za złotówkę" wynosi 300,00 zł

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100,00 zł.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020r. i po raz pierwszy będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy 2020/2021 rozpoczynający się od dnia 1 października 2020r.