Pomoc żywnościowa

O G Ł O S Z E N I E

 

M-GOPS w Choszcznie informuje, że w dniu 30.03.2020 r. (poniedziałek) w godz. 09.00 – 14.00 i 31.03.2020 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 12. 00 w pomieszczeniu za Urzędem Miejskim w Choszcznie będzie wydawana żywność.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – mogą być objęte osoby i rodziny spełniające przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe według art. 8 w/w ustawy, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby chętne powinny do dnia 20.03.2020 r. zgłosić się do tut. Ośrodka celem założenia karty żywnościowej. Warunkiem zakwalifikowania do w/w pomocy jest również dostarczenie dochodów wszystkich członków rodziny, w tym zaświadczenia o posiadaniu hektarów przeliczeniowych celem ustalenia dochodu.

 

Pomoc w formie żywności będzie wydawana na podstawie aktualnego skierowania wydanego przez pracownika socjalnego.

 

Żywność będzie wydawana tylko na jeden dowód osobisty (dla jednej rodziny).