W rodzinie siła

 

Gmina Choszczno  informuje o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego:

Tytuł  projektu → „W rodzinie siła!” nr  RPZP.07.06.00-32-K024/20

Partner wiodący → Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa182 E/2, 62-064 Plewiska

Projekt jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie.

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Niewystarczający wymiar usług wsparcia rodziny w odniesieniu do potrzeb, rozszerzenie oferty wsparcia rodziny i pracy z rodziną przejawiającą trudności wychowawcze.

Źródło finansowania →  Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020; VII Oś Priorytetowa Włączenie społeczne; Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

Całkowita wartość projektu: 5 227 575,70 zł

Wartość dofinansowania: 4 704 817,70 zł

w tym

  • Europejski Fundusz Społeczny: 4 443 439,34 zł
  • Budżet Państwa: 261 378,36 zł

 

Okres realizacji → 01-03-2021 do 31-12-2022

Krótki opis projektu →

Projekt jest skierowany do 177 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w Gminach: Borne Sulinowo – powiat szczecinecki, Choszczno – pow. choszczeński, Kołbaskowo– pow. policki, Mieszkowice– pow. gryfiński i Połczyn Zdrój– pow. świdwiński.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny w Gminach Borne Sulinowo, Choszczno, Kołbaskowo, Mieszkowice i Połczyn dla 177 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem w okresie 01.03.2021- 31.12.2022. Projekt będzie skierowany do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (218 rodziców i 271 dzieci w 177 rodzinach w zakresie systemu wspierania rodziny) oraz 20 osób - kadry wsparcia rodziny (jako otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).