Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie realizuje projekt "Lepsze Jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16

Działanie:7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

 

Projekt skierowany jest do osób:

  • bezrobotnych

  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

  • z niepełnosprawnością

 

W ramach projektu udzielamy:

  • wsparcia psychologa, doradcy zawodowego oraz prawnika

  • bezpłatne posiłki podczas warsztatów ze specjalistami i kursów kwalifikacyjnych

  • tworzenie indywidualnego planu działania (IPD)

  • szereg kursów, po których otrzymają Państwo certyfikaty

  • transport na spotkania

  • wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych

 

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Biuro projektowe mieści się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie
ul. Grunwaldzka 30

Pracownik odpowiedzialny za realizację projektu: Ilona Dulińska, Monika Rodykow
Tel.: 665 431 891
FAX: 95 765 79 72

Dofinansowanie projektu z UE: 576.142,43 zł