Gmina Choszczno przystąpiła do Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, dofinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych . Program ten zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Program ma na celu poprawę jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie. Skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.                                

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, które wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych, a ich dochód nie przekracza 350% obowiązującego kryterium dochodowego, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 2.453,50 zł, a dla osoby w rodzinie 1.848,00 zł.                                                

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choszcznie przy ulicy Grunwaldzka 30, tel. 95 765 79 72 wew. 28 w godzinach: 7:30-15:30.