Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

O instytucji

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie jest jednostką organizacyjną Gminy Choszczno, powołaną do realizacji zadań własnych i zleconych Gminie w zakresie pomocy społecznej.
Ośrodek powołany został uchwalą Nr IX/43/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Choszczno z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie, przyjętej uchwałą Nr VII/40/90 Rady Miasta i Gminy Choszczno z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie uchwalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez radę narodową i terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej, nadal obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Choszczno.

 

Zakres działania, zadania Ośrodka oraz zasady ich realizacji określają :

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
 4. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
 5. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)
 6. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
 7. ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010 r, Nr 125, poz. 842 z późn. zm.)
 8. uchwały Rady Miejskiej podjęte w celu realizacji ustawy o pomocy społecznej.


Do szczegółowych zadań Ośrodka należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i  specjalnych celowych,
 • przyznawanie pomocy rzeczowej,
 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom  tego pozbawionym,
 • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
 • przyznawanie i  wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • organizowanie i prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz gminnych świetlic środowiskowych,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
 • zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny