Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Choszcznie

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Choszcznie powołany został Zarządzeniem Burmistrza Choszczna nr 72/ 2011 z 26.01.2011r. (po upływie kadencji Zarządzeniem Burmistrza Choszczna Nr 429/ 15 z dnia 29 września 2015r.).

Zespół realizuje zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, którego celem jest skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie.

W jego skład wchodzą przedstawiciele: pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, jak również prokurator i kurator sądowy.

Siedzibą Zespołu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie przy ul. Wolności 41.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest: Izabela Murat – pracownik socjalny - specjalista pracy z rodziną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie.

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in. dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.


Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia.

Procedura „Niebieskie Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej, nie wszczyna się jej na żądanie osoby.

Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Instytucja, która wszczyna procedurę, przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę - A” do Zespołu Interdyscyplinarnego, pod wyżej podany adres.


Zespół Interdyscyplinarny na rzecz pomocy konkretnej rodzinie tworzy grupy robocze, w których skład wchodzą przedstawiciele służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik socjalny, pracownik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzielnicowy, pedagog szkolny, pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista.

Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.


Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy.

Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.


Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną pomoc.

 

Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieskie Karty”:

 

 1. Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie ul. Bohaterów Warszawy 7 c
 2. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie ul. wolności 41
 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie ul. Wolności 24
 4. Placówki oświatowe na terenie gminy Choszczno
 5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania obdukcji).
 6. Klub Kiwanis Kobieta 2000, Choszczno ul. Bohaterów Warszawy 19
 7. I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Choszczno ul. Bohaterów Warszawy 5 a
 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ul. Bolesława Chrobrego 27 a
 9. Prokuratura Rejonowa w Choszcznie ul. Niedziałkowskiego 16

 

Obowiązujące akty prawne

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2015 r. poz. 1390)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r.poz.922)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
 • Zarządzenie Burmistrza Choszczna nr 72/ 2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Choszcznie oraz Zarządzenie Burmistrza Choszczna Nr 429/ 15 z dnia 29 września 2015r.

 

Poradniki przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dedykowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:

 • Poradnik - "Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych",
 • Informator dla pokrzywdzonych przestępstwem,
 • Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Poradniki znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

 

Baza teleadresowa podmiotów prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa

 

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

 

Wykaz osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie powiatów i województwa zachodniopomorskiego

 

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny