Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
zg. z art. 13 i 14 RODO

 

Administrator Danych Osobowych (ADO)
Miejsce przetwarzania:

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie
Gmina Choszczno
ul. Wolności 41, 73-200 Choszczno
tel. 95 765 79 72;
e-mail: mgops@choszczno.pl
www.choszczno.naszops.pl


Inspektor Ochrony Danych:

Tel. 95 765 79 72
e-mail: iod@mgops.choszczno.pl

 

Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji:

 1. zadań ustawowych realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa:
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
  • ustawy o pomocy społecznej,
  • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • ustawy o systemie oświaty,
  • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
  • ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
  • ustawy Prawo energetyczne oraz innych ustaw.
 2. umów zawartych z kontrahentami M-GOPS,
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Ośrodek przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. b, RODO. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych:

Artykuł 6
Artykuł 9
Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO

 

Planowany okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt tj. odpowiednio od 5 do 25 lat.

 

Kategorie przetwarzanych danych:

 • imię i nazwisko
 • nr PESEL
 • telefon komórkowy, adres e-mail
 • dane adresowe
 • dane bankowe
 • dane szczególne (w zakresie stanu zdrowia
 • wizerunek

 

Twoje prawa

Masz prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
 • przenosić swoje dane do innego administratora
 • cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę
 • wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe.

W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Dostęp do danych:

 • dane są dostępne w siedzibie ADO
 • istnieje możliwość uzyskania kopii danych

 

Udostępnianie danych innym podmiotom:

UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich:

NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich.

 

Powierzanie przetwarzania danych:

Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie UMOWY POWIERZENIA.

 

Profilowanie:

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny