KLAUZULA INFORMACYJNA

zg. z art. 13 i 14 RODO

 

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Miejsce przetwarzania

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej w Choszcznie

Gmina Choszczno

ul. Grunwaldzka 30, 73-200 Choszczno

tel. 95 765 79 72; e-mail: mgops@choszczno.pl

www.choszczno.naszops.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Tel. 95 765 79 72

e-mail:iod@mgops.choszczno.pl

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np.

-ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
-ustawy o pracownikach samorządowych,
-ustawy o pomocy społecznej,
-ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
-ustawy o świadczeniach rodzinnych,
-ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
-ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
-ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
-ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych,
-ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
-ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
-ustawy o systemie oświaty,
-ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
-ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
-ustawy Prawo energetyczne oraz innych ustaw.

 

Ośrodek przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. b, RODO.

Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Artykuł 6

Artykuł 9

Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO

 

 

Planowany okres przechowywania danych

 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt tj. odpowiednio od 5 do 25 lat.

Kategorie przetwarzanych danych

 

 • imię i nazwisko

 • nr PESEL

 • telefon komórkowy, adres e-mail

 • dane adresowe

 • dane bankowe

 • dane szczególne (w zakresie stanu zdrowia)

 

 

Twoje prawa

 

 

Masz prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych

 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia

 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych

 • przenosić swoje dane do innego administratora

 • cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę

 • wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO

 

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe.

 

W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Dostęp do danych

 

 • dane są dostępne w siedzibie ADO

 • istnieje możliwość uzyskania kopii danych

 

Udostępnianie danych innym podmiotom

 

UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa.

 

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich.

 

Powierzanie przetwarzania danych

 

Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie

UMOWY POWIERZENIA.

Profilowanie

 

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

 

 

 

Słowniczek:

 

1/ RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016, które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzanie obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

 

2/ DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.

 

3/ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – zestaw operacji wykonanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

4/ ORGAN NADZORCZY – właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych do 25.05.2018 jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Z dniem wejścia w życie ustawy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 

5/ PROFILOWANIE – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych polegająca na selekcji osób np. pod względem jego preferencji, zainteresowań, zachowań, lokalizacji.